NAVA játék szabályzata

2018. november 20. - JTom

Nyereményjáték részletes szabályzata - 2019.

 

A jelen Részvételi Szabályzat (a továbbiakban Szabályzat) határozza meg a Ritkán Látható Történelem blog által a ritkanlathatotortenelem.blog.hu weboldalon és a Facebookon, a Ritkán Látható Történelem csoportban futó (de a Facebooktól teljesen független) játékban (továbbiakban játék) történő részvétel feltételeit.

A játékban résztvevő személyek (a továbbiakban Játékos) a játékban való részvétellel minden további jogcselekmény nélkül elfogadják a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magukra nézve kötelezőnek ismerik el az abban foglaltakat.

A Játékban résztvevő személyek
A Játékban részt vehet minden 18 év feletti természetes, cselekvőképes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos vagy résztvevő) és megfelel a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) foglalt feltételeknek. A Játékban a Szervező dolgozói és családtagjai, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. A Játékos a játékra történő jelentkezés elküldésével elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
A játék szervezője az Ritkán Látható Történelem blog, kapcsolat: ritkanlathatotortenelem@yahoo.com (továbbiakban Szervező)

A Játék menete
A jelen Szabályzat részvételi feltételeinek megfelelő Játékosok vehetnek részt, olyan módon, hogy a "Magyar fotót a falra" szöveget a 2019. 12. 08-án 12:00-kor megjelenő Napi érdekes - 311 bejegyzés alatti kommentmezőbe és ugyanennek a bejegyzésnek a Facebook posztja alá beküldői közül két vászonkép rendelésére jogosító kupont sorsolunk ki. Az egyik kuponkóddal 60x60-as, a másodikkal egy 90x90-es maximális méretű vászon falikép rendelhető az MTVA-MTI Fotóarchívumának online felületén (https://archivum.mtva.hu/photobank). Amennyiben nincs a Játékosnak tetsző választási lehetőség, a Játékos jogosult saját képet választani kizárólag erről az oldalról: https://archivum.mtva.hu/photobank. A játékszabálynak megfelelően a választásra megjelölt képek alatti hozzászólásban ebben az esetben a Játékos a saját maga által választott képre kattintva annak keresősorból kimásolt teljes hivatkozását (URL-jét) illeszti a hozzászólások közé. A nem a megadott oldalról bemásolt képek hivatkozásait felszólítás nélkül töröljük, ez a játékszabályok megsértését, így a játékból való azonnali kizárást vonja maga után.
A sorsolás minden esetben a Szervező által felállított sorsolási bizottság jelenlétében gépi úton és olyan módon történik, hogy az adott sorsolásban részvételre jogosult Játékosokat megszámozzuk és közülük interneten elérhető online véletlengenerátorral választjuk ki Nyerteseket.
A sorsolás alkalmával összesen két fő nyertes és egy fő pótnyertes sorsolása történik. Amennyiben a Nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyeremény átvételéhez szükséges valamely kötelezettségét a megadott határidőn belül nem teljesíti, vagy a nyeremény átvételét visszautasítja, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. A pótnyertes helyébe is léphet pótnyertes addig, amíg további pótnyertesek állnak rendelkezésre a három kisorsolt közül. Amennyiben a sorban utolsó helyen álló pótnyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese.

Nyeremény:
A játékban a "Magyar fotót a falra" szöveget a Napi érdekes - 311 bejegyzés alatti kommentmezőbe és ugyanennek a bejegyzésnek a Facebook posztja alá beküldői közül két vászonkép rendelésére jogosító kupont sorsolunk ki. Az egyik kuponkóddal 60x60-as, a másodikkal egy 90x90-es maximális méretű vászon falikép rendelhető az MTVA-MTI Fotóarchívumának online felületén (https://archivum.mtva.hu/photobank).
A nyereménnyel kapcsolatban közvetlenül felmerülő semmilyen költség a Nyertest nem terheli. A nyereményt MPL futárszolgálat szállítja ki a magyarországi lakcímmel rendelkező Nyertesnek a Szervező költségére, a kézbesítés az MPL mindenkori aktuális szabályzata szerint történik.
A Nyertesek nevét a www.ritkanlathatotortenelem.blog.hu oldalon és a Ritkán Látható Történelem Facebook-oldalán teszi közzé a Szervező.

A Szervező jogai
Amennyiben a Játék során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje.
A Szervező nem felel a nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy gondatlansággal okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. A Szervező a fentiek alapján kizár minden kártalanítási vagy kártérítési igényért való felelősséget.
Amennyiben a nyereményjáték során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás alapos gyanúja vagy ténye merül fel, illetve a Játékos által beküldött válasz, komment nyelvtanilag nem értelmezhető, illetve jogsértő vagy trágár kifejezéseket tartalmaz, vagy a Játékszabályzatot a Játékos bármilyen egyéb módon megszegi, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a nyereményjátékból.
A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak.
Adatkezelés
A Játékban való részvétel az adatkezeléshez és az adatok tárolásához és továbbításához történő hozzájárulásnak minősül. A Szervező a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően minden személyes adatot bizalmasan kezel.
A Játékos kijelenti, hogy a Játék feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a Játékhoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a Játékhoz megadott személyes adatokat a Szervező a Játék lebonyolítása érdekében nyilvántartsa, kezelje.
A Játékos minden további feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy játék során megadott adatai (felhasználói név, e-mail cím, stb.) a Szervező tudomására jussanak, azonban Szervező ezeket az adatokat a nyeremény postázásával egy időben törli és a jövőben sem használja fel marketing vagy egyéb célokra.
A Játékos a Szervezőtől bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését. A Játékost az adatkezeléssel kapcsolatos jogok az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint illetik meg.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról vagy kézhezvételéről kép/hang/filmfelvétel készülhet, amelyet a Szervező a közszolgálati médiaszolgáltató útján korlátozás nélkül bemutathat és az Interneten is közzétehet. Játékos egyben feltétlen hozzájárulását is adja ezen felvételek rögzítéséhez, azok egészének és részleteinek későbbi, a Szervező, vagy általa meghatározott személy által bármely, így különösen reklám és egyéb promóciós célú felhasználásához, bármely technikával történő nyilvánossághoz közvetítéséhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez tér-, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás, vagy bármely egyéb ellenszolgáltatás nélkül. A nyertesnek a promóciós szereplésekre a játék lezárását követően 90 napig rendelkezésre kell állnia.

Vegyes rendelkezések
A Szervező nem oszt szét a jelen Hivatalos játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.
Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse, amennyiben olyan körülmény merül fel ami pl. rossz színben tünteti fel Szervezőt vagy a nyereményt biztosító szervezetet. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.
A játékkiírás nem minősül a Polgári Törvénykönyv Hatodik könyve XV. Fejezete szerinti versenyeztetési eljárásban történő ajánlati felhívásnak, így a Ritkán Látható Történelem blogot sem ajánlati kötöttség, sem szerződéskötési, sem a játék nyertesei közé sorolásra (és ekként a nyeremény átadására) vonatkozó kötelezettség nem terheli.

A bejegyzés trackback címe:

https://ritkanlathatotortenelem.blog.hu/api/trackback/id/tr6214383174